ДОВЕРБА, КВАЛИТЕТ, АЖУРНОСТ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сметководство

 

Сметководствени услуги за старт ап бизниси, мали и средни компании од областа на производствените, трговските и услужните дејности.


 
 
 
 
 
 
 
 

Документи

 

Подготовка на фактури и налози за плаќање, регистрација на ДДВ, статистички обрасци, извештаи до БНБ, подготовка на потребните документи при аплицирање за кредит.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материјално сметководство

 
Водење залиха на готови производи, репроматеријали, суровини, производство во тек, инвестиции во тек и други евиденции согласно претходно договореното.
 
 
 
 
 
 
 
 

Консултантски услуги

 
Секое претпријатие кое работи на големо треба да внимава и да ги исполнува следните услови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансиско сметководство

 
Книговодствена евиденција на деловните трансакции: набавки, продажби, амортизација, плати, капитал, обврски, финансиски вложувања, временски разграничувања, залихи и ДДВ;
 
 
 
 
 
 
 
 

Корисни линкови

 

Министерство за финансии www.finance.gov.mk
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите услуги

 
Ние во М Консалтинг имаме високо квалификуван тим за да ги задоволиме сите ваши потреби за сметководствени услуги. Почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.
 
 
 
 
 
 

Сметководствени услуги

 
  • Комплетно сметководство и книговодство
  • Тековно книговодство и финансиско известување.
  •  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Материјално сметководство

 
Неколкугодишно искуство во водење деловни книги, вклучително и материјално ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Корисни линкови

 
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за труд ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Документи

 
Подготовка на фактури и налози за плаќање, регистрација на ДДВ, статистички обрасци, извештаи до БНБ, подготовка на потребните ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Финансово сметководство

 
Пресметка на даноците поврзани со работењето на клиентот
Услугата се однесува за пресметка на сите даноци на кои ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Консултантски услуги

 
Навремена информација за постојаното менување на законодавството за деловни активности во Р.С.Македонија, советување за законодавството за ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зошто М Консалтинг!?

 
 
Во М Консалтинг веруваме во личен допир, силни односи со клиенти и лично прилагодени решенија. Сфаќаме дека нема два бизниси исти. Значи, без разлика дали вашиот бизнис е почетен или мулти-национален, ние се фокусираме да ви помогнеме да ги постигнете своите цели. Нашата цел е да ги услужиме нашите клиенти со највисоки стандарди, строго почитувајќи го законодавство и заштитувајќи ги нивните интереси. Нашите главни предности се нашите клиенти и нашиот тим. Исклучително брза и професионална услуга на највисоко ниво!
 
 
 
 
 

Барање за понуда

 
 
Назив на субјектот
 
 
 
 
 
Емаил адреса
 
 
 
 
 
 
Контакт телефон
 
 
 
ЕДБ
 
 
 
Дејност
 
 
 
Остварен приход
 
 
 
ДДВ обврзник
 
 
Број на вработени
 
 
 
Број на излезни фактури
 
 
 
Број на влезни фактури
 
 
 
Број на изводи од банка
 
 
 
Подружници
 
 
 
Работа во странство
 
 
Лице за контакт
 
 
 
Услуги